Gay Eskorte

Tlf homoseksuell nummer bilder gutter

tlf homoseksuell nummer bilder gutter

Tlf homoseksuell nummer bilder gutter

Tlf homoseksuell nummer bilder gutter

Teorien baserer seg først og fremst på litteraturstudier. Mest kritisk er likevel Rian til samrøret mellom forskning og politikk: Kjønnsforskningen og kjønnspolitikken har gjensidig styrket hverandre. Forestillingen om at det er helt ubetydelige forskjeller mellom kvinner og menn, har ligget til grunn for dem begge. Som eksempel viser han til at en nærmest fiendtlig holdning til maskulinitet har skadet oppvektsvilkårene til norske gutter. Rian mener at queer theory har et potensial for å ødelegge for seg selv.

Den hevder ironisk nok den absolutte sannhet om den plastiske seksualiteten — som et teologisk dogme. Og nettopp denne likheten med en teologi, synes Rian det er oppsiktsvekkende at ikke flere har reagert på: Forskjellen er bare at kjønnteoretikerne sier man må respektere de valgene som menneskene gjør, mens religiøse tradisjonalister mener slike valg er umoralske. Rian sier at de fleste i Norge i dag mener det er et overgrep å nekte homofile retten til å oppleve kjærlighet. Men dette argumentet faller bort hvis en skal følge kjønnsforskerne, mener han.

Ellen Mortensen er professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. Hun har interessert seg for queer theory og mener at kritikerne uttaler seg om teorien på et sviktende grunnlag. De fleste har det til felles at de ikke har lest noe av litteraturen på dette området, som Judith Butler og Teresa de Lauretis, to av de mest sentrale queer-teoretikere.

Våre identiteter konstrueres gjennom språket, og våre handlinger defineres og forstås innenfor rammen av denne språk kulturen. Mortensen sier at queer er en kritikk av binære kategorier som hetero-homo, kvinne-mann.

Teorien kom opprinnelig opp etter en stuntpolitisk aktivisme i amerikanske supermarkeder hvor slagordet var «We are here, we are queer, get used to it!. Teorien har ikke kommet opp med noen fasit på hva seksualitet er. Det er heller ikke riktig å si at den har fått en slagside i norsk kjønnsforsk-ning, slik serien «Hjernevask» ga inntrykk av. De fleste kjønnsforskere i Norge opererer innenfor et tradisjonelt vitenskapelig ståsted, mener Mortensen.

Selv synes Mortensen at queer er en spennende teori. Dette er jo også en hypotese som ikke er bekreftet. Det at vi er født med en klar legning kan være riktig for en del av befolkningen, men ikke for alle. Jeg vil ikke kategorisk avvise forestillingen, men da må den ha forankring i veldokumentert forskning. Det har den ikke nødvendigvis i dag. Mye av den biologiske forskningen som er gjort på homofile, er ideologisk i utgangspunktet.

Homofile er med rette skeptiske til biologisk forskning, og vi har mange bevis på at denne forskningen er blitt misbrukt opp gjennom historien. Selv er Mortensen skeptisk til kategoriene homo og hetero. Selv i den kjente Kinsey-rapporten fra om menns seksualitet, oppgir over 40 prosent av mennene at de har hatt seksuelle erfaringer med andre menn.

Hvorfor opererer da biologer med at prosentandelen i en befolkning som tiltrekkes av sitt eget kjønn, ligger på rundt 3,5 prosent?

Hvordan dokumenterer de en slik påstand? Mange lever heterofile offisielle liv, men synes ikke det er nok. Jo mer liberalt samfunnet blir, jo flere kjønnsuttrykk og ulik seksuell atferd vil vi få, tror Mortensen. Tverrfaglighet ligger i hele kjønnsforskning-ens historie. Vi ønsker biologer hjertelig velkomne.

Men de fleste biologer vi har kommet over, forsker ikke på mennesker. Det er opplagt at man ikke kan dra direkte slutninger fra forskning på fisker og fugler til mennesker, sier Mortensen. Petter Böckmann, zoolog ved Naturhistorisk museum, er en av disse biologene som er opptatt av homofili blant dyr. Han var en av hovedpersonene bak utstillingen «Mot naturens orden», som ble vist på Naturhistorisk museum i og Den tok for seg homoseksualitet i dyreriket. Formålet med utstillingen var å vise hvor vanlig homofili er blant dyr, særlig flokkdyr.

I forbindelse med utstillingen hadde Böckmann oppgaven med å samle inn kunnskap om homofili — derav også forsk-ning på mennesker — fra flere fagfelt. Han fikk en god oversikt over hvor denne forsk-ningen står i dag. Böckmann tror at det dels skyldes at dette er et vanskelig fagfelt å forske på. Dels fordi det er komplisert, dels fordi det har moralske implikasjoner.

Men denne forskningen skjøt fart igjen på tallet da man fikk tilgang på gensekvenser og gode teknikker. Men den har fortsatt ikke kommet langt nok til å gi sikker kunnskap om hva homofili er. Sannsynligvis er homoseksualitet flere ulike fenomener, og homoseksualitet kan ha varierte utslag fra individ til individ og kan derfor ha mange forskjellige forklaringer, sier Böckmann.

Det er vanlig og høyst nødvendig i livet for en rekke arter. Böckmann nevner menneskets nærmeste slektning, dvergsjimpansen som et eksempel: Hele arten er biseksuell. Her spiller sex mellom samme kjønn en viktig rolle hele livet.

Ritualisert homosex brukes som konfliktløser og som alliansebygging. Holdningene har variert fra en forventning og et krav om at alle menn skal delta i samkjønnede forhold, gjennom full integrasjon, aksept, et syn om at homofili er en mindre synd, og kraftig fordømmelse, til dødsstraff. De fleste nasjoner legger ikke noe hinder for frivillig seksuelt samkvem mellom individer som ikke er i slekt, og som er over den seksuelle lavalderen , men noen gir identiske rettigheter, beskyttelse og privilegier til familiestrukturene til både likekjønnede og ulikekjønnede par.

Noen nasjoner krever at alle individer begrenser seg til heterofile forhold, hvilket vil si at homofili er ulovlig noen steder. De som bryter disse lovene står i noen fundamentalistiske muslimske områder som Iran og deler av Nigeria i fare for å få dødsstraff, selv om det ofte er stor forskjell på offisielle prinsipper og håndhevingen av disse.

Napoleon avkriminaliserte homofili i sitt lovverk av Året før hadde han solgt Louisiana til USA , men likevel fikk man i New Orleans slang -uttrykket to follow the Napoleonic code for «å være homofil».

I Norge straffet en kristenrett fra med landsforvisning og formuesinndragelse menn som hadde kjønnslig samvær « med annet levende enn kvinner », men dette var maksimumsstraffen. Pers bot var mindre.

Det er ukjent om dette var alt de eide, og om de ble landsforvist i tillegg. Etter reformasjonen ble straffen for homofili skjerpet til dødsstraff. Men ingen slik straff ble eksekvert. Tvert om er homofili nærmest fraværende i norske, svenske og danske tingbøker og rettsreferater.

Absalon Pederssøn Beyer omtaler i sin dagbok fra årene to saker om «bestialitet» omgang med dyr i Bergen , men ingen om homofili. En sak kunne ikke påtales uten at fogden fikk kjennskap til den, og deretter måtte det foreligge enten tilståelse eller minst to vitner. Hvis retten ikke godtok et vitnemål om en kriminell handling, måtte det underkjente vitnet regne med samme straff som den anklagede ville ha lidd, hvis vitneprovet var blitt trodd.

Vitner i saker om homofili var vanskelige å skaffe, slik at det ble stor avstand mellom gjeldende lov og rettspraksis.

Menn som har sex med menn, oppnår seksuell nytelse på en rekke forskjellige måter. Disse kan deles inn i fire kategorier: Gjensidig masturbasjon, penetrering mellom partnerens lår, og stimulering med munnen er de mest vanlige seksuelle praksisene, i den rekkefølgen. Blant kvinner som har sex med kvinner, er tingene noe mer diffuse, siden det har vært gjort relativt lite forskning på kvinners seksualitet seg imellom.

Mengden forskning på emnet er voksende, og denne forskningen har ført med seg debatt angående kvinners seksualliv, og en redefinisjon av kvinnelig seksuell nytelse og avkreftelse av negative seksuelle stereotyper.

Ett eksempel på sistnevnte er «lesbisk sengedød» fra engelske «lesbian bed death» , et begrep oppfunnet av sexforskeren Pepper Schwartz for å beskrive det antatt uunngåelige svinnet av seksuell lidenskap i langvarige lesbiske forhold. Denne idéen forkastes av mange lesber, som peker på at lidenskap har en tendens til å minke i nesten hvilket som helst forhold, og at mange lesbiske par melder om gode og tilfredsstillende sexliv.

Seksuell aktivitet mellom kvinner er like variert som sex mellom kvinner og menn, eller mellom menn. Noen kvinner i likekjønnede forhold identifiserer seg ikke som lesbiske, men som bifile. Senere kulturelle endringer i vestlige samfunn har tillatt lesber å uttrykke seksualiteten sin friere enn det tidligere var mulig, noe som har resultert i nye studier om den kvinnelige seksualitets natur.

Menn og kvinner i aldersgruppen år. Mennesker som er tiltrukket av sitt eget kjønn har som regel en såkalt komme ut -prosess på et eller annet tidspunkt av livet. Som regel blir denne prosessen beskrevet som to faser:. Forskning viser at de fleste homofile ungdommer først legger merke til tiltrekning til samme kjønn i årsalderen, og selvidentifiserer som homofile i årsalderen.

De fleste kommer ut i skole- eller studiealder, altså i løpet av eller ikke lenge etter puberteten. I denne alderen vil mange ikke stole på eller be om hjelp fra andre, spesielt når orienteringen deres ikke er akseptert i samfunnet. Å komme ut kan noen ganger føre til en livskrise som kan øke til selvmordstanker og i sjeldne tilfeller selvmord. Krisesentre i byer og informasjonssider på nettet kan hjelpe disse i å akseptere orienteringen sin.

Selvmordstallene er betydelig høyere blant ungdommer som viser homofile tendenser enn hos deres heterofile jevnaldrende. Dette gjelder spesielt tilfeller der familien er avvisende. Danmark var i det første land i verden som tillot partnerskap mellom to av samme kjønn. Mauritania , Sudan , Somalia , Jemen , Saudi-Arabia , Iran , Afghanistan og de nordlige delstatene i Nigeria praktiserer dødsstraff for seksuelle handlinger mellom mennesker av samme kjønn.

Seksuelle forbindelser mellom personer av samme kjønn er kjent og beskrevet i mange deler av verden opp igjennom historien. Det er kanskje mest omtalt i litteratur fra antikkens Hellas , men er også kjent fra enkelte afrikanske stammesamfunn, fra Øst-Asia, Melanesia , og noen steder i Arabia og Orienten, for eksempel Afghanistan.

Mange steder har det vært akseptert og endatil oppmuntret. Homofilt samliv mellom menn var straffbart i Norge frem til , [12] og homofilt samliv er fremdeles forbudt i mange land, [13] særlig de islamske. Iran er et eksempel på et land som mer eller mindre systematisk henretter mennesker for homofil adferd. Homoseksuell kjønnslig omgang har historisk blitt entydig fordømt av de fleste innen jødedommen , kristendommen og islam.

I Bibelen finner man en rekke omtaler av homoerotisk atferd, [15] [16] [17] [18] [19] og den tradisjonelle tolkningen vektlegger at de fleste tekstene er negative til en slik atferd.

Dette synet utfordres stadig og det foregår en større debatt omkring tekstene og deres betydning i dag. Den norske ekteskapsloven som trådte i kraft i likestiller homofile og heterofile par, dvs. For Den norske kirke og andre trosamfunn betyr det at de har rett til å vie likekjønnede par, men ikke plikt.

I lovbehandlingen ble det presisert at for Den norske kirke er det bare vigsel foretatt med hjemmel i kirkens liturgi, som er gyldig. I Norge ble det lov for homofile å adoptere barn [25] og for lesbiske å få assistert befruktning i etter forandringer i ekteskapsloven.

En har for eksempel argumentert med at lesbiske skaper mindre stabile forhold for barn, fordi de skiller seg veldig mye mer enn hetrofile par, mens mannlige homofile skiller seg enda mindre enn de to andre. Flere forskere som studerer den sosiale oppbygningen av samkjønnede forhold, mener at konseptet homofili kan beskrives bedre som flere forskjellige «homofilier».

Organiseringen av disse forholdene foregår og har foregått på ulike måter, som av sosialantropologen Stephen O. Murray grupperes i tre forskjellige kategorier:. Både kjønns- og aldersstrukturerte former involverer ofte at den ene partneren tar en «aktiv», og den andre en «passiv» rolle. Mellom menn er den passive partneren som regel mottaker av sæd , enten ved å utføre oralsex eller ved å motta analsex. Dette oppfattes ofte som en vektlegging av den aktive partnerens seksuelle nytelse, noe som ikke alltid er tilfelle.

For eksempel i kjønnsstrukturert kvinnelig homofili i Thailand , vil den aktive partneren vektlegge den passive partnerens nytelse, og vil ofte nekte den passive partneren å tilfredsstille seg.

Som regel dominerer en av disse tre formene i et gitt samfunn, men en viss sameksistens er vanlig. I antikkens Hellas sameksisterte egalitære forhold med pederasti, og både homofil og heterofil fascinasjon for ungdommer kan finnes i dagens samfunn.

I vestlige land øker andelen av egalitære homofile forhold, mens andelene av kjønnstrukturerte og aldersstrukturerte forhold synker. På grunn av vestlig kulturdominans sprer dette mønsteret seg også til andre kulturer, men det finnes fremdeles klare forskjeller mellom de forskjellige kulturene. Det har vært gjort mange forsøk på å anslå hvor stor del av befolkningen som er homofile.

Dette er problematisk, siden definisjonene av seksuell orientering ikke er entydige, og undersøkelsesmetodene varierer sterkt. I en studie fra desember , "The Dubious Assessment of Gay, Lesbian, and Bisexual Adolescents of Add Health" [31] , vises det til funn fra langtidsstudien "Add Health" som blant annet tok for seg seksuell legning blant unge mennesker. Årsaken ble oppgitt til å være først og fremst ungdoms uklare oppfatning av hva homofili er, samt en ikke ubetydelig andel hvor det ble oppgitt tiltrekning til det samme kjønn, på tross av at dette ikke var tilfelle.

Noen heller til at homoseksualitet har genetiske eller hormonelle årsaker. Andre tenker seg at miljøfaktorer er årsaken. I Encyclopædia Britannica er det skrevet en lengre drøftelse om saken, hvor det nevnes forskjellige faktorer før og etter fødselen. American Academy of Pediatrics har uttalt at det er sannsynlig at flere forskjellige årsaker har noe å si for hva slags seksuell orientering man har.

Teorien om hormonpåvirkning i fosterlivet En senere hypotese rundt fastsettelsen av seksuell orientering er teorien om hormonpåvirkning i fosterlivet. Denne framsetter at siden hormonpåvirkning i fosterlivet bestemmer om et foster vil utvikle mannlige eller kvinnelige karakteristika, er det sannsynlig at den samme påvirkningen, sammen med en genetisk faktor, bestemmer seksuell orientering.

Disse studiene er kontroversielle fordi eneggede tvillinger ikke bare deler det genetiske materialet, men også i stor grad de sosiale påvirkningsmekanismer. Fysiologiske forskjeller hos homofile Flere senere studier viser at det er påviselige forskjeller mellom fysiologien til heterofile og homofile menn.

Disse forskjellene er hovedsakelig sett i hjernen , det indre øre , og luktesansen. Studier av kvinner har ikke ført til tilsvarende resultater. Noen senere studier har sett en sammenheng mellom hvor mange eldre brødre enn mann har, og sannsynligheten for at han er homofil. Dette er tilsynelatende en vilkårlig sammenkobling, men teorien har fått betydelig støtte de siste årene, og er kjent som fraternal birth order effect engelsk «broderlig fødselsrekkefølge-effekten».

Det har ikke vært observert tilsvarende effekter for kvinner. Homofil oppførsel er vanlig i dyreriket [40] , spesielt hos arter nærme mennesket i evolusjonsskalaen, slik som menneskeaper. Janet Mann , professor ved Georgetown University , har spesifikt teoretisert at homofili, i hvert fall hos delfiner , er en evolusjonistisk fordel som minsker aggresjon mellom hann-individer av arten. Det blir også fremholdt at psykologiske faktorer i oppveksten kan spille en rolle for utviklingen av en homofil orientering.

Blant forskere er det en utbredt oppfatning at de seksuelle følelser den enkelte har er et resultat av mange faktorer i løpet av utviklingen fra barn til voksen. Det gjelder både homoseksuelle og heteroseksuelle følelser. Man tenker seg da at menneskets seksuelle følelser ikke i sin helhet er medfødt, men i stor grad er noe som er tilegnet. Miljøpåvirkning eller rent personlige faktorer i følelseslivet kan derfor spille en viktig rolle. De følelsene man har om sitt eget og det motsatte kjønn er noe som på den måten kan anta ulik karakter.

Homofile har i dag samme diskrimineringsvern som andre norske borgere. Det er dermed forbudt å diskriminere noen på grunn av homofil legning for eksempel ved utleie av leilighet, ansettelse eller i døra til et utested arbeidsmiljøloven § og på boligmarkedet husleieloven § annet ledd, borettslagsloven § nr. Den som utsetter noen for vold eller trakassering vil få strengere straff dersom det bevises at årsaken var vedkommendes homofile legning.

Trossamfunn kan nekte å ansette homofile i enkelt stillinger. Ny kjønnsnøytral ekteskapslov ble vedtatt av Stortinget, og avløste partnerskapsloven 1. Homofile ektefeller kan nå søke om adopsjon, og lesbiske ektepar kan få gjennomført assistert befruktning i Norge.

Den moren som ikke er biologisk mor, må søke om medmorskap og får når dette er godkjent likeverdige juridiske rettigheter som den biologiske moren, fastslår barnelovens § 4a.

Psykiske lidelser er omtrent like vanlig hos jenter og gutter frem til seksårsalderen. I aldersgruppen 6–12 år endrer bildet seg, og 2 av 3 som har en psykiatrisk. Penispumper og kunstige vaginaer i forskjellige materialer. En penispumpe er faktisk et ypperlig sexleketøy. Jeg er en 17 år gammel gutt som elsker jenter, men føler meg veldig tiltrukket av gutter inne i mellom. Skjønner det virkelig ikke, men har prøvd å fingre meg selv. Mature fuck homo luksusescorte